Stadgar

1. Föreningens namn, hemort, verksamhetsområde och språk:

Pohjalainen Rakennusperintö ry, Österbottens Byggnadsvård rf.

Föreningens hemort är Ilmajoki. Verksamhetsområdet är landskapen Österbotten, Södra
Österbotten och Mellersta Österbotten. Föreningen är tvåspråkig.

2. Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde främja information, nätverksarbete och
samarbete kring byggnadstraditioner. Föreningens syfte är även att främja bevarandet av en
mångsidig österbottnisk byggnadstradition, upprätthålla kunskaperna i traditionellt byggande och tillämpa dessa kunskaper på nybyggen, samt att bidra till att traditionella och naturenliga byggnadsmaterial värdesätts högre och återanvänds.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

 • vid behov kunna bilda lokalt eller tematiskt orienterade oregistrerade sektioner, som är
  bestående eller tillsatta för en viss tid, och för vilka föreningsmötet fastställer
  verksamhetsdirektiv
 • idka informations-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet samt främja forskning inom sin bransch
 • arrangera arbetsläger och -uppvisningar samt studieresor för sina medlemmar och andra
  intresserade
 • påverka och ta ställning för hotade byggnader och byggnadsmiljöer samt vid behov utarbeta alternativa lösningsmodeller för dem
 • ha en omfattande samverkan med andra organisationer, samfund och företag i branschen.

För att stöda verksamheten kan föreningen ta emot understöd, donationer och testamenten,
ordna penninginsamlingar, lotterier och nöjestillställningar efter att ha erhållit behövligt tillstånd.

Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom.

3. Medlemmar

Varje privatperson eller samfund med rättsförmåga som godkänner föreningens syfte och stadgar kan bli ordinarie medlem i föreningen. Som understödande medlem kan styrelsen godkänna en privatperson eller ett samfund med rättsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla en person som ansenligt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. Utträde och uteslutning av en medlem

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen under två på varandra följande kalenderår låtit bli att betala medlemsavgiften trots betalningspåminnelser eller annars harunderlåtit att fullgöra de förpliktelser som medlemmen genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgift

Föreningens höstmöte beslutar separat för båda medlemsgrupperna om storleken på den
anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut.

6. Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en vid höstmötet vald styrelse som har en ordförande och minst 6 och som mest 10 andra ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter som så jämnt som möjligt ska representera föreningens verksamhetsregion och båda språkgrupperna.

Styrelsens mandatperiod är tre kalenderår så, att en tredjedel av styrelseledamöterna står i tur att avgå årligen, och en styrelseledamot kan sitta högst två på varandra följande perioder.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom styrelsen en sekreterare, en kassör, en översättare och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande.

Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller den ena av dem tillsammans med antingen sekreterare eller kassör, alltid två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och
styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren senast en månad före
vårmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

Föreningen har en ordinarie verksamhetsgranskare och en suppleant för verksamhetsgranskaren. Till föreningen väljs revisor och en revisorssuppleant ifall revision krävs.

9. Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls under tiden februari–maj och föreningens höstmöte under tiden september–december på en av styrelsen fastställd dag. Extra föreningsmöte hålls när föreningsmötet så beslutar eller när styrelsen anser det vara nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligenkräver det för behandling av ett särskilt ärende. Mötet ska hållas inom trettio dygn från att kravet på ett extra föreningsmöte har framförts till styrelsen.

På föreningsmötena har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har närvaro- och yttranderätt på mötet. Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dygn före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller på annat sätt som föreningsmötet har bestämt.

11. Ordinarie möten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, -sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. föreningens bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas
  utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
  andra ansvarsskyldiga
 7. övriga ärenden som anges i möteskallelsen

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av möteordförande, -sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplan för föreningen och eventuella kommittéer, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs för följande kalenderår
 6. vart annat år val av styrelseordförande och varje år val av övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
 7. val av verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskare
 8. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte, ska medlemmen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.
Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.